Elephant

PRIVACY BELEID VAN ELEPHANT HAVEN
EUROPEAN ELEPHANT SANCTUARY

Inleiding
Welkom op onze website, we zijn erg blij dat je in Elephant Haven European Elephant Sanctuary geïnteresseerd bent. We hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid beschrijven we hoe en waarom we welke persoonsgegevens die we van je verzamelen, zullen gebruiken, opslaan en verwerken. Tevens zetten we uiteen welke jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens. Je kan de verschillende bladzijden van onze website gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, maar om bepaalde diensten te gebruiken, kan het verwerken van persoonsgegevens nodig zijn.

Het verwerken van persoonsgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer , zal steeds conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna als AVG omschreven) verlopen. Wanneer het verwerken van persoonsgegevens nodig is, en hiervoor geen wettelijke basis bestaat, dan vragen we je toestemming om dit te doen. De AVG staat ook bekend als GDPR.

De bescherming van je persoonsgegevens
We hebben passende maatregelen getroffen, zowel technisch, administratief als organisatorisch, om je persoonsgegevens die via deze websie verwerkt worden zo goed mogelijk te beschermen. Jammer genoeg is geen enkel systeem waarmee gegevens overgedragen of opgeslagen worden, absoluut veilig. Net zoals overdracht van informatie over het internet niet absoluut veilg is. Maak je je hierover zorgen of heb je vragen hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens we over je verzamelen
- persoonsgegevens die je ons rechtstreeks levert
- persoonsgegevens die we verzamelen wanneer je onze website en diensten gebruikt
- persoonsgegevens die we uit andere bronnen ontvangen: we kunnen informatie over je ontvangen via derden waar we mee werken, zoals dienstverleners voor het verwerken van betalingen of het verzenden van nieuwsbrieven. Hierover vind je meer informatie verder in dit beleid.

1. Definities
In onze verklaring betreffende gegevensbescherming gebruiken we een aantal definities uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om je te helpen dit document beter te begrijpen, willen we deze definities eerst toelichten.

a)Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op jouw persoon, en die het mogelijk maken je als individu te identificeren. Dit kunnen onder meer je naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer zijn.

b) Verwerking
Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet via automatische procédés, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, in overeenstemming brengen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

c) Profilering
Profilering betekent elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon te evalueren, zoals persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag.

d) Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, die alleen of samen met anderen, je persoonsgegevens verwerkt. In dit geval is Elephant Haven European Elephant Sanctuary (hierna ook „E.H.E.E.S.“ of „we“ genoemd) de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw gegevens.

e) Toestemming
Elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige indicatie waarmee je door middel van een verklaring of duidelijke bevestigende handeling aangeeft dat je de verwerking aanvaardt van gegevens met betrekking tot jouw persoon.

2. Wie zijn wij ?

Elephant Haven
5 Rétabout
Saint-Nicolas-Courbefy
87230 Bussière Galant
France

Contact België
Secretariaat vzw Elephant Haven
Tuyaertsstraat 19
2845 Niel
België

Email: info@elephanthaven.com
Website: https://www.elephanthaven.com

3. Onze Data Protection Officer of Functionaris Gegevensbescherming ( hierna DPO genoemd )
De DPO vervult een rol binnen een organisatie, en is er verantwoordelijk voor dat de organisatie je persoonsgegevens correct beschermt in overeenstemming met de actuele wetgeving. Met andere woorden, de DPO waakt er over dat de organisatie in overeenstemming blijft met de AVG.
Dit zijn de contactgegevens van de Data Protection Officer van E.H.E.E.S.:

Elephant Haven
5 Rétabout
Saint-Nicolas-Courbefy
France

Email: info@elephanthaven.com
Website: https://www.elephanthaven.com

Je kan te allen tijde contact opnemen met onze DPO in verband met vragen en suggesties betreffende gegevensbescherming, en het uitoefenen van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens zoals opgesomd onder 10.

4. Cookies
De internetpagina’s van E.H.E.E.S. maken gebruik van cookies. Cookies bestaan uit kleine bestanden die door een website of een app opgeslagen worden op de harde schijf van je computer of op je mobiele toestel, om je toegang te geven tot verschillende functies of diensten.
Door het gebruik van cookies, kan E.H.E.E.S. je gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden en kan je makkelijker gebruik maken van onze website.
Je kan op ieder moment cookies verwijderen, weigeren of blokkeren door middel van je browserinstellingen. Vele browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden, tot je deze instellingen aanpast.
Op, onder meer, www.allaboutcookies.org kan je nuttige informatie vinden over cookies, zoals hoe ze te beheren of te verwijderen.
Let er wel op dat wanneer je geen cookies aanvaardt, sommige diensten of functies mogelijk niet vlot werken, aangezien sommige zaken niet kunnen functioneren zonder cookies.

Als u de instellingen wilt wijzigen met behulp van onze cookie-toestemmingstool, klik dan hier

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
Wanneer je op onze website komt, wordt een reeks van algemene gegevens en informatie verzameld. Deze gegevens en informatie worden in de logbestanden van de server opgeslagen.

Wat we verzamelen:
(1) type en versie van de gebruikte browser
(2) welk besturingssysteem op je computer geïnstalleerd is
(3) de website van waaruit je op onze website komt ( de zogenaamde referrers )
(4) de sub-websites
(5) wanneer (datum en tijdstip) je op onze website komt
(6) je internet protocol adres (IP adres)
(7) je internet provider, en
(8) andere gelijkaardige gegevens en informatie die kan gebruikt worden omwille van veilgheidsredenen, in geval van aanvallen op ons IT-systeem.

Deze informatie hebben we nodig om
(1) de inhoud van onze website correct weer te geven,
(2) de inhoud van zowel de website als zijn advertenties te optimaliseren,
(3) de goede werking van onze IT-systemen en website technologie op lange termijn te verzekeren,
(4) de nodige informatie te kunnen bezorgen aan de wetshandhavingsinstanties voor strafrechterlijke vervolging in geval van een cyber aanval. Daarom voert E.H.E.E.S. een statistische analyse uit van de anoniem verzamelde gegevens, om de bescherming en de veiligheid van de gegevens van onze organisatie te verhogen, en persoonsgegevens die we verwerken optimaal te beschermen. De anonieme gegevens in de logbestanden van de server worden gescheiden opgeslagen van alle andere persoonsgegevens die je verstrekt.

6. Inschrijven op onze nieuwsbrief
Op onze website kan je inschrijven op onze nieuwsbrief. E.H.E.E.S. informeert zijn klanten, supporters en partners regelmatig over zijn activiteiten en aanbiedingen door middel van een nieuwsbrief.
Je ontvangt onze nieuwsbrief enkel wanneer je (1) over een geldig e-mailadres beschikt en (2) je geregistreerd bent voor het verzenden van de nieuwsbrief. Omwille van wettelijke redenen versturen we een e-mail ter bevestiging naar het geregistreerde e-mailadres, als deel van de tweetraps intekenprocedure. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden eveneens het IP adres van de computer die werd gebruikt op het moment van de registratie, en de datum en tijdstip van registratie opgeslagen. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om op een later tijdstip (mogelijk) misbruik van het opgegeven e-mailadres te kunnen achterhalen, en dient daarom voor de wettelijke bescherming van E.H.E.E.S. .

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van de registratie voor de nieuwsbrief, worden enkel gebruikt om de nieuwbrief toe te sturen. De persoonsgegevens, verzameld voor de nieuwsbriefdienst, worden niet aan derden doorgegeven. Je kan op elk moment je abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen, en je toestemming die je hebt gegeven voor het opslaan van persoonsgegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, intrekken.

Je kan je altijd uitschrijven door middel van de corresponderende link in iedere nieuwsbrief of door ons je beslissing op een andere manier mee te delen.

7. Nieuwsbrief
De nieuwsbrief van E.H.E.E.S. bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuur grafiekje ingebouwd in dergelijke e-mails, waarmee het succes of falen van een online marketing campagne statistisch kan geanalyseerd worden. Deze ingebouwde tracking pixel laat Elephant Haven toe te zien of en wanneer je een e-mail geopend hebt, en welke links je vanuit deze e-mail hebt opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens, verzameld door de in de nieuwsbrief ingebouwde tracking pixels worden door E.H.E.E.S. opgeslagen en geanalyseerd om het verzenden van de nieuwsbrief te optimaliseren, en de inhoud van volgende nieuwsbrieven beter aan je persoonlijke interesses aan te passen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Je hebt het recht om op ieder ogenblik het akkoord in te trekken dat je hebt gegeven via de tweetraps intekenprocedure. Na intrekking worden deze persoonsgegevens door E.H.E.E.S. verwijderd. We beschouwen het uitschrijven van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Mogelijkheden om ons te contacteren via de website
Onze website biedt verschillende mogelijkheden om E.H.E.E.S. te contacteren, waaronder een algemeen e-mailadres. Wanneer je contact met ons neemt per e-mail of via een contactformulier, dan worden de persoonsgegevens die je verstrekt automatisch opgeslagen. Deze, vrijwillig verstrekte, persoonsgegevens worden opgeslagen voor verwerkingsdoeleinden of om je te contacteren. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

9. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens
Elephant Haven zal je persoonsgegevens niet langer verwerken en opslaan dan het noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld, of zoals wettelijk bepaald door Europese of andere wetgeving van toepassing op E.H.E.E.S. .
Wanneer het opslaan van gegevens niet van toepasing is, of wanneer de opslagtermijn bepaald door Europese of een andere bevoegde wetgeving vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig verwijderd of geblokkeerd, overeenkomstig de wettelijke vereisten.

10. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegegevens
Je beschikt over de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
- Recht op toegang : dit is het recht om te weten of we je persoonsgegevens al dan niet verwerken, en wanneer dit het geval is welke persoonsgegevens we bezitten, hoe we ze gebruiken. Je hebt eveneens het recht om de gegevens die je aan ons hebt overgemaakt in een gestructureerde, gangbare elektronische vorm te verkrijgen.
- Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens
- Recht op wissen van je persoonsgegevens
- Recht je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking te bekomen
- Recht op overdraagbaarheid : dit is het recht om je persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te zetten
- Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
- Recht om op elk moment je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken.

Er kunnen uitzonderingen bestaan op het uitoefenen van bepaalde rechten omwille van bijzondere wettelijke redenen of gerechtvaardigde gronden. Zijn deze van toepassing dan zullen we die toelichten in antwoord op je verzoek.

Belangrijk:
Will je een van de hierboven vermelde rechten uitoefenen, neem dan aub contact op met onze Data Protection Officer. Zijn gegevens vind je onder 3.
Vermeld hierbij aub over welk recht het gaat.

Je kan dit doen
- schriftelijk, vergezeld van een bewijs van je identiteit, gericht aan ons Franse of Belgische postadres zoals vermeld onder 2.
- of per e-mail

Bovendien heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende Autoriteit voor Gegevensbescherming.

11. Gegevensbescherming voor sollicitaties en sollicitatieprocedures
E.H.E.E.S. zal de persoonsgegevens van sollicitanten enkel verzamelen en verwerken met het verwerken van de sollicitatieprocedure als doeleinde. Het verwerken mag ook elektronisch gebeuren. Wanneer E.H.E.E.S. een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant(e) dan worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op het verwerken van de arbeidsverhouding zoals wettelijk bepaald. Sluit E.H.E.E.S. geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant, dan worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de afwijzing automatisch gewist, tenzij rechtmatige belangen van E.H.E.E.S. hier tegenin gaan.

12. De toepassing en gebruik van YouTube
YouTube is een internet video portaal.
Het bedrijf achter YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Meer informatie over YouTube kann je vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/.
De bepalingen van YouTube met betrekking tot gegevensbescherming zijn beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .
Deze bepalingen informeren over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

13. Verwerken van betalingen: Bepalingen inzake gegevensbescherming van Paypal als verwerker van betalingen
E.H.E.E.S. heeft op zijn website onderdelen van Paypal geïntegreerd , een dienstverlener voor online betalingen.
Het Europese bedrijf achter PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Kies je „Paypal“ als optie voor een betaling bij een bestelling in de online winkel, dan sturen we je gegevens automatisch naar PayPal. Door deze optie te kiezen, ga je akkoord met het overmaken van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betaling.
De persoonsgegevens die in de regel aan PayPal bezorgd worden zijn voornaam, familienaam, adres, e-mailadres, IP adres, telefoonnummer, GSM-nummer of andere gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van de betaling. Het verwerken van de aankoopovereenkomst vereist eveneens dergelijke gegevens die in verband staan met de respectievelijke bestelling.
De overdracht van de gegevens is bedoeld voor het afhandelen van de betaling en fraudepreventie. E.H.E.E.S. zal persoonsgegevens dan aan PayPal bezorgen wanneer een legitiem belang bestaat voor het overdragen. De persoonsgegevens die uitgewisseld worden tussen PayPal en E.H.E.E.S. worden onder bepaalde omstandigheden door PayPal aan kredietreferentiebureaus bezorgd, met identiteitscontrole en het nagaan van kredietwaardigheid als doeleinden.

De bepalingen van PayPal met betrekking tot gegevensbescherming kan je vinden op
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/privacy-full .

14. Google Maps
Onze website maakt gebruik van Google Maps om een kaart van ons terrein te tonen. Het bedrijf achter Google Maps is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA .
Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met het vastleggen, verwerken en het gebruik van de gegevens die je verstrekte of die door automatische middelen werden verzameld door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derde dienstaanbieders.

Je kan de algemene voorwaarden voor het gebruik van Google Maps vinden op
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
Meer details worden gegeven op
https://privacy.google.com/index.html

15. Gebruik van de dienstverlener „MailChimp“ voor e-mail behandeling
Het versturen van onze nieuwsbrief wordt verzorgd door MailChimp, een platform van Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA , voor het afleveren van e-mails. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, zowel als alle andere gegevens vermeld in deze toelichting, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de USA. MailChimp gebruikt deze gegevens om in onze naam de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. Tevens kan MailChimp deze gegevens gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren en te verbeteren. MailChimp zal deze gegevens nochtans niet gebruiken om de ontvangers van onze nieuwsbrief rechtstreeks te contacteren en zal deze ook niet doorgeven aan derden.

We vertrouwen op de betrouwbaarheid, en de IT- en gegevensbeveilging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het US-EU „Privacy Shield“ akkoord voor gegevensbescherming en verbindt er zich toe om de US-EU richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven. Bovendien hebben we met MailChimp een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten die MailChimp ertoe verplicht om de gegevens van onze gebruikers in onze naam te beschermen overeenkomstig zijn regels voor gegevensbescherming, en deze niet door te geven aan derden.
De Privacy Policy van MailChimp kann geraadpleegd worden op https://mailchimp.com/legal/privacy

16. Rechtsgrond voor de verwerking
We verwerken je persoonsgegevens enkel wanneer ten minste aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
- Je hebt ingestemd met de verwerking van je gegevens voor bepaalde doeleinden, zoals het toesturen van e-mails
- De verwerking is nodig
(a) Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokken partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
(b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die E.H.E.E.S. moet naleven
(c) Om jouw vitale belangen, of die van een ander natuurlijke persoon, te beschermen
(d) Voor het behartigen van de rechtmatige belangen van onze organisatie of van een derde partij, behalve wanneer jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder doorwegen dan die belangen.

17. Crowdfunding
We kunnen je persoonlijke informatie verkrijgen via het organiseren van inzamelingen of via inzamelplatformen zoals bvb. GoFundMe of Teaming, en dit gedurende de tijd dat een inzamelactie loopt. Denk er aan hun respectievelijke privacy beleid te lezen voor je hen je informatie verstrekt.

18. De rechtmatige belangen nagestreefd door E.H. of een derde partij
Wanneer we persoonsgegevens verwerken om onze rechtmatige belangen, of die van een derde partij te behartigen, dan bestaat ons rechtmatig belang in het uitvoeren van onze activiteiten voor het welzijn van onze medewerkers en partners.

19. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens ?
De respectievelijke wettelijke bewaartermijn vormt het criterium voor het bewaren van jouw persoonsgegevens, aangezien dit kan afhangen van het doeleinde waarvoor we ze gebruiken. Na verstrijken van deze termijn, worden de corresponderende gegevens routinematig gewist, in zoverre ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst.
Bovendien bewaren we je persoonsgegevens maar zo lang als nodig is voor het bereiken van het doeleinde waarvoor ze werden verzameld, tenzij wettelijk anders vereist.

20. Wettelijke of contractuele verplichting voor het verstrekken van persoonsgegevens – Voorwaarde om een overeenkomst aan te gaan – jouw verplichting om persoonsgegevens te verstrekken – Mogelijke gevolgen wanneer dergelijke gegevens niet worden verstrekt – donaties en fiscale attesten
We willen hier graag toelichten dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht kan zijn (bvb. omwille van fiscale wetgeving) maar ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bvb. informatie betreffende de contractpartner). Om een overeenkomst te sluiten kan het soms nodig zijn dat je ons persoonsgegevens bezorgt die we daarna moeten verwerken. Zo is het nodig om persoonsgegevens te verstrekken wanneer E.H.E.E.S. een overeenkomst met je ondertekent. Wanneer de nodige persoonsgegevens ons niet bezorgd worden, kan dat er toe leiden dat de overeenkomst niet kan gesloten worden. Contacteer ons a.u.b. voor je persoonsgegevens verstrekt. We kunnen dan verduidelijken of de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist zijn, of ze nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst , of het verstrekken verplicht is en welke de gevolgen kunnen zijn wanneer de persoonsgegevens niet verstrekt worden.
We gebruiken je persoonsgegevens ook voor het verwerken van je donatie(s) en het opstellen van fiscale attesten wanneer je voor dit laatste gekozen hebt.

21. Geautomatiseerde besluitvorming - profilering
Als verantwoordelijke organisatie maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

22. Bescherming van de privacy van kinderen
E.H.E.E.S. is erg gehecht aan het beschermen van de privacy van kinderen, en verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Ben je jonger dan 16, bekijk dan de voorwaarden van dit beleid samen met je ouders of voogd om zeker te zijn dat deze voorwaarden begrepen zijn. Verstrek geen persoonsgegevens aan onze website zonder voorafgaand akkoord van je ouders.
Ook wanneer minderjarigen ons gegevens verstrekken op een andere manier dan elektronisch, dus bvb. niet via onze website of per e-mail, moet dit gebeuren met de goedkeuring van ten minste een ouder of voogd.

23. Wie heeft toegang tot je gegevens
- Binnen E.H.E.E.S. is de toegang tot je gegevens beperkt tot medewerkers die deze gegevens nodig hebben. Deze medewerkers, die toegang hebben tot je gegevens, zijn bewust van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de wetgeving op de gegevensbescherming, en leven deze ook na.
- Derde (externe) dienstverleners: we kunnen je gegevens doorgeven aan de dienstverleners waarop we beroep doen, zoals voor het verwerken van betalingen of het verzenden van e-mails. Zij mogen jouw gegevens enkel gebruiken voor het verlenen van hun diensten aan E.H.E.E.S., en voor geen andere doeleinden.

24. Websites van derden
Op onze website vind je links naar websites van derden, zoals Google Maps, YouTube en PayPal. Houd er rekening mee dat ons privacy beleid niet van toepassing is op deze sites, die hun eigen beleid hebben waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen zijn. Zorg ervoor dat je hun privacy beleid leest en begrijpt.

25.Versie
Dit is de meest recente versie van ons privacy beleid op 25/05/2018

Nota: dit Privacy Beleid werd opgesteld vertrekkend van een ontwerp van de Privacy Policy Generator van de German Association for Data Protection, ontwikkeld in samenwerking met privacy advokaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.